Argos Wityu

ARGOS WITYU IN HET KORT

Overname van middelgrote ondernemingen: 
Meerderheidsparticipaties in ondernemingen met een omzet tussen €20m en €600m

Deal grootte:
Transactiewaarde tussen €25m en €200m, een investering van tussen €10m en €100m per transactie

Investeringsstrategie:
Waardecreatie door middel van transformatie en groei, veeleer dan focus op het financiële hefboomeffect

Een oplossing bieden voor complexe situaties:
MBI, spin-off operaties, strategische herpositionering, aandeelhoudersconflicten

Betrokken partner voor het management

Internationaal team met lokale aanwezigheid

Onze kernwaarden:
Transparantie, vertrouwen en een ondernemingsgerichte aanpak

Ethisch verantwoord investeringsbeleid

SPECIALIST IN DE OVERNAME VAN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN

Argos Wityu is een onafhankelijke, Europese private equity groep die zich focust op kmo’s met een omzet tussen €20m en €600m. De fondsen geadviseerd door Argos Wityu ondersteunen het reeds aanwezig management (buyout), of het nieuwe management (buy-in). De fondsen nemen meerderheidsparticipaties en investeren tussen de €10 en €100m. Het type transacties waarin we betrokken zijn, omvatten:

  Management buy-out, management buy-in

  De overname van een filiaal of een onderdeel van een grote groep (spin-off);

  Kapitaalsinjectie om de verdere ontwikkeling of de externe groei te financieren (build-up), of de financiering te herstructureren.

Meerderheidsparticipaties

Ondernemingen met een omzet tussen €20m en €600m

Investeringen van €10m tot €100m

Transactiewaarden van €25m tot €200m

Kantoren in 5 Europese landen

Meer dan 70 investeringen sinds 1989

De Argos Wityu fondsen verwerven zowel onahankelijke familiebedrijven als filialen van grote industriële groepen (actief in alle sectoren) om het management team te ondersteunen in de implementatie van hun strategische plannen, die gericht zijn op transformatie, innovatie en groei.

Sinds de oprichting in 1989 heeft Argos Wityu al in meer dan 75 Europese middelgrote ondernemingen geïnvesteerd in Europese middelgrote ondernemingen, en heeft op die manier een zeer uiteenlopende ervaring opgebouwd en sterke inzichten verworven omtrent diverse situaties: internationale groei, externe overnames, desinvesteringen, of transformatie van het ondernemingsmodel.

Tot slot hebben we een uitgebreid netwerk van deskundigen en partners gevormd en hebben we een zeer divers palet aan ervaringen verworven in verschillende industrieën en situaties die we ter beschikking stellen aan het management van onze portfolio bedrijven.

Gedurende de laatste 20 jaar heeft Argos Wityu meer dan €1 miljard aan fondsen beheerd, uitsluitend ter beschikking gesteld door vooraanstaande internationale investeerders, waaronder de meeste reeds jarenlang vertrouwen in ons stellen.

Onze investeerders komen niet tussen bij individuele transacties of bij het beheer van onze participaties.

FOCUS OP TRANSFORMATIE EN GROEI, NIET OP HET FINANCIËLE HEFBOOMEFFECT

Wij geloven dat waardecreatie in de eerste plaats gedreven moet worden door de verdere ontwikkeling van de onderneming, zijn groei en/of transformatie. Wij willen het managementteam van onze portfolio bedrijven dan ook voldoende ruimte geven om operationele initiativen te nemen en te investeren in hun strategische plannen. Dat is ook waarom onze transacties onderbouwd zijn met een financieringsstructuur dat afgestemd is op de eigenheid van elke onderneming, de verwachtingen betreffende het businessplan en de specifieke marktomgeving.

Wij vinden het dan ook belangrijk dat de bedrijven in onze portefeuille niet enkel focussen op de terugbetaling van hun schuld, maar  zich kunnen concentreren op ontwikkeling, innovatie, aanwervingen en investeringen.

EEN OPLOSSING BIEDEN VOOR COMPLEXE SITUATIES

Er bestaan verschillende voorbeelden van complexe situaties die nood hebben aan specifieke vakkennis, expertise, ervaring en vooral de capaciteit om de nodige middelen in te zetten bij het voorbereiden en opzetten van de eigenlijke transactie.

Argos Wityu spitst zich voornamelijk toe op dit type van operaties, waarvan dit enkele voorbeelden zijn:

Management buy-ins (MBI), indien de hoofdaandeelhouder van de overgenomen onderneming vervangen moet worden door een nieuw management team op het moment van de transactie.

  Spin-off-operaties, wanneer een grote industriële groep een entiteit desinvesteert dat niet volledig autonoom opereert en gebruik maakt van middelen die ze met haar moedermaatschappij moet delen (informaticasystemen, distributienetwerken, leveranciers, …). In dit geval moet de manier van werken mogelijk volledig worden herzien, een proces dat vaak gespreid moet worden over meerdere jaren.

Onderneming met een complexe organisatie, aangezien de verkochte ondernemingen verbonden zijn met de activiteiten van de verkoper, of omdat enkele ondernemingen met uiteenlopende activiteiten nood hebben aan strategische en operationele duidelijkheid.

  Onstabiele aandeelhouderssituaties, door onderlinge conflicten of een meningsverschil over de toekomstvisie van het bedrijf, of een aandeelhoudersstructuur dat niet meer strookt met de strategische visie van de managers (bijvoorbeeld een familiale aandeelhoudersstructuur dat geconfronteerd wordt met de noodzaak om een fusie of overname te financieren).

BETROKKENHEID BIJ MANAGEMENT TEAMS

De nabijheid en beschikbaarheid van onze teams is noodzakelijk om samen te werken met de management teams.

Dit betekent dat we nauw samenwerken met de managementteams, zowel gedurende de pre-acquisitie analyse en transactie structureringsfase, als na de investering. Wij werken als partner met het managementteam tijdens strategische besluitvormingsmomenten, en zijn beschikbaar en benaderbaar voor de dagelijkse zaken.

De lokale aanwezigheid van Argos Wityu is essentieel voor de nabijheid bij managementteams en vormt de basis van onze investeringsstrategie. Het brengt ons kennis van de lokale omgeving van elk land en stelt ons in staat om onze portefeuillebedrijven adequaat te ondersteunen.

Motivatie, gedeelde belangen en de ondernemende geest van de managementteams zijn belangrijke factoren voor het welslagen van een MBO-operatie. Het is in dat opzicht dat we het managementteam en werknemers steeds voorstellen om in te stappen in het kapitaal van de onderneming, naast de Argos Wityu fondsen. Via een financiële investering en het delen van de waardecreatie wordt hun motivatie en engagement versterkt.

INTERNATIONAAL TEAM, LOCALE AANWEZIGHEID

Drie Europese kantoren (Parijs, Genève en Milaan) werden in 1989 opgericht onder de naam Argos Wityu waarna in 2013 kantoor in Brussel werd geopend en in 2016 een 5e kantoor in Frankfurt. Argos Wityu is een multicultureel team met 10 verschillende nationaliteiten. Argos Wityu werkt als een Europees team, dat dezelfde waarden en ondernemende ingesteldheid delen om onze portfolio bedrijven te steunen, onafhankelijk vanuit welk land ze actief zijn.

Onze internationale mentaliteit ondersteunt onze portfolio bedrijven om internationaal te groeien, zowel in landen waar we zelf actief zijn als daarbuiten dankzij unieke samenwerkingsverbanden in hoge groei- en ontwikkelingslanden. Daarnaast steunen we op de voordelen van 25 jaar ervaring werken in een multiculturele omgeving.

ONZE WAARDEN

ONAFHANKELIJKHEID EN REACTIVITEIT

Sinds de oprichting in 1989 is Argos Wityu steeds onafhankelijk gebleven zonder enige steun van een financieel instituut of een industriële speler. De groep is volledig in handen van zijn partners, wat toelaat om onafhankelijke investeringsbeslissingen te nemen, enkel gebaseerd op de verdiensten van elke transactie.

Dit laat ons toe om een flexibele aanpak te gebruiken bij investeringsopportuniteiten, om ons aan te passen aan de omstandigheden en om snel en constructief te kunnen reageren op opportuniteiten die zich aanbieden.

ZIN VOOR ONDERNEMERSCHAP

Overeenkomstig aan de manier waarop Argos Wityu is opgericht en de manier waarop het functioneert, is onze beleggingsfilosofie gebaseerd op een ondernemingsaanpak. Wij ondersteunen ondernemers en managementteams bij de uitvoering van hun expansie- en transformatieplannen.

Dit komt tot uiting in onze investeringsstrategie, dat zich richt op de groei van de onderneming, in plaats van de financiële hefboomwerking, wat managementteams voldoende ruimte geeft om operationele initiatieven te nemen, en om binnen onze capaciteit te investeren in bedrijven waar we waarde kunnen creëren via transformatie (upstream / downstream integratie, add-on overnames, strategische herpositionering in de waardeketen, enz.).

VERTROUWEN EN TRANSPARANTIE

We zijn ons ervan bewust dat de overname van een bedrijf – vooral als het om zijn eigen bedrijf gaat – een beslissend moment is in de carrière van een manager, en vaak ook het meest intense moment in zijn professionele loopbaan. Daarom streven wij in elke transactie naar een verregaande samenwerking die veel verder gaat dan enkel financiële ondersteuning. Wij bouwen samen met het management aan een samenwerking die gebaseerd is op vertrouwen, transparantie en solidariteit.

Ons zicht op de uitdagingen die ondernemers ondervinden bij het beheren of creëren van een eigen bedrijf speelt een belangrijke rol en het is van vitaal belang dat we dezelfde waarden delen en dezelfde taal spreken. Argos Wityu ondersteunt de managementteams, waardoor zij de transactie kunnen voorbereiden, financieren en uitvoeren en hun bedrijfsplan kunnen implementeren, ongeacht of de managers al in dienst zijn (MBO), aangeworven worden voor de operatie (MBI), of het een combinatie is van beide (BIMBO).

NALEVING VAN ESG-PRINCIPES EN DE MVO-AANPAK (1)

In onze visie omhelst-maatschappelijke verantwoordelijkheid zowel een verantwoordelijke investeerder zijn als een verantwoordelijke onderneming. Al vele jaren neemt Argos Wityu haar maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef ter harte op basis van een beleid met respect voor milieu, maatschappij en bestuur (ESG staat voor Environmental, Social & Governance).

We zijn er immers van overtuigd dat de toepassing van de ESG-principes binnen het kader van ons investeringsbeleid de ondernemingen die wij beheren de kans geeft om hun risicoprofiel te verbeteren en extra groeikansen te grijpen om op die manier meer waarde te creëren.

Onze ESG-aanpak, dat werd geformaliseerd in onze investeringscode, weerspiegelt onze wens om binnen de onderneming het volgende te bewerkstelligen:

– de naleving van nationale en internationale reglementering en normen;

– de beperking van enige negatieve impact van de onderneming zijn activiteiten op de maatschappij en het milieu;
– het verbeteren van de positieve effecten op de omgeving, zijn werknemers en andere relevante belanghebbenden

– handhaven van hoge normen van bedrijfsintegriteit en goed corporate governance

(1) Publicatie in toepassing van artikel 224 van Grenelle 2 inzake de reporting van ESG-criteria

Lees meer

Share Button