Logo - Argos Wityu

Wettelijke kennisgeving

Deze website is de officiële website van ARGOS WITYU PARTNERS S.A. (Société Anonyme), geregistreerd bij het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer R.C.S. Luxembourg B. 50 717, met maatschappelijke zetel op het adres 1 B, rue Jean Piret Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg (de “Website”).

Presentatie en inhoud van de website

Het doel van de website is om een presentatie te geven van de Argos Wityu groep en haar activiteiten.

De informatie op de Website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en heeft geen contractuele kracht. Deze informatie kan onvolledig en onvolledig zijn omwille van de vereiste vereenvoudigde aard van de teksten. De informatie die u op deze Website vindt, wordt louter ter informatie aangeboden en is louter indicatief. Hoewel wij redelijke inspanningen hebben geleverd om ervoor te zorgen dat de informatie op de Website correct up-to-date en volledig is, behouden wij ons het recht voor om de inhoud of presentatie van de Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn/haar gebruik van deze informatie over algemene zaken. Wij kunnen niet instaan voor (en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor) de juistheid en de volledigheid van dergelijke informatie.

Het doel van de Website is niet om aan te zetten tot het afsluiten of verkopen van producten, noch tot inschrijving op enig fonds of financieel instrument, in welk land dan ook.

Tenzij bij wet bepaald, zullen noch ARGOS WITYU PARTNERS SA, noch een van haar werknemers, bestuurders, gelieerde ondernemingen of aandeelhouders enige verantwoordelijkheid of enige aansprakelijkheid aanvaarden op basis van deze Website of de inhoud ervan.

Voorwaarden voor toegang

De toegang tot de Website is gratis.

De gebruiker draagt de kosten voor toegang tot en gebruik van het telecommunicatienetwerk in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgesteld door zijn/haar internetproviders en telecommunicatie-exploitanten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor zaken buiten onze controle en eventuele schade die door de technische omgeving van de gebruiker, waaronder met name zijn computers, software, netwerkapparatuur en alle andere apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website en/of het gebruik van de informatie op deze Website.

Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die te wijten zijn aan overmacht, storingen en technische problemen met betrekking tot de hardware, en voor programma’s en software of het internetnetwerk die kunnen voortvloeien uit de opschorting of onderbreking van de dienst.

Wij noch een van onze managers, werknemers, agenten of onderaannemers zijn in geen geval aansprakelijk (hetzij een rechtspersoon of een natuurlijke persoon) voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of andere schade, kosten, verliezen, lasten of uitgaven van welke aard en hoe dan ook ontstaan, inclusief maar niet beperkt tot financiële verliezen, verlies van inkomsten en/of winsten of verlies van gebruik die op enigerlei wijze voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van deze Website.

Er wordt op gewezen dat de vertrouwelijkheid van correspondentie niet gewaarborgd is op het internet; de gebruiker en elke persoon die een e-mail opent met een @argos.fund achtervoegsel is verantwoordelijk voor het nemen van alle passende maatregelen om zijn/haar eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren.

Persoonlijke gegevens

ARGOS WITYU PARTNERS S.A. en de vennootschappen van haar groep willen uw persoonlijke gegevens beschermen en verbinden zich met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan daartoe bevoegde personen.

Wij informeren u hierbij dat tijdens uw bezoeken aan de Website cookies kunnen worden gebruikt.

De verwerking van persoonlijke gegevens (e-mailadres, voornaam, achternaam, bericht) die u vrijelijk door u via e-mail, via het contactformulier van de site verstrekt, alsook per post of telefoon, heeft uitsluitend tot doel de groep in staat te stellen uw verzoek te behandelen en te beantwoorden.

De verzamelde informatie wordt niet doorgegeven aan derden, behalve als dit nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen. Indien van toepassing, zullen de gegevens worden overgedragen met respect voor uw privacy en met het enige doel om uw verzoek te behandelen.

Raadpleeg ons privacybeleid.

Intellectueel eigendom

De Website en de inhoud ervan worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder door het auteursrecht, de rechten op tekeningen en modellen, en de merkenrechten.

De algemene structuur van de Website, teksten, al dan niet geanimeerde afbeeldingen en alle elementen waaruit de Website bestaat zijn ons eigendom, met uitzondering van de bedrijfsnamen, logo’s en handelsmerken van haar partners en bedrijven van haar groep en bepaalde elementen (teksten, beelden, enz.) die het eigendom blijven van hun respectieve makers.

De Argos Wityu ® en Argos Index ® handelsmerken zijn geregistreerd en eigendom van ARGOS WITYU PARTNERS.

Alle inhoud wordt door ons gebruikt met toestemming van de rechthebbende.

ARGOS WITYU PARTNERS S.A. is de eigenaar van de domeinnaam van de Website.

U bent niet gemachtigd om de inhoud van deze website te kopiëren, te reproduceren (geheel of gedeeltelijk), te vertalen zonder onze voorafgaande toestemming. Verwijzingen naar en reproductie van de Argos Index ® geheel of gedeeltelijk zijn toegestaan op een royalty-vrije basis, onder de voorwaarden dat (i) geen vergoeding zal worden ontvangen door u voor een dergelijke reproductie of verwijzing, en (ii) dat een verwijzing naar de Argos Index ® zichtbaar is vermeld.

Hypertextkoppelingen

Wij kunnen hypertextkoppelingen naar andere websites aanbieden die niet het eigendom zijn van of niet door ons kunnen worden ontwikkeld.

Het bestaan van een link op de Website naar een andere website houdt geen goedkeuring in van de inhoud van deze website. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor links die naar die Website worden gelegd.

De gebruiker is derhalve verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie met gezond verstand en kritisch denken.

Wij verbieden het maken van welke hypertextlink dan ook naar de inhoud van de Website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Toepasselijk recht

De informatie op deze Website en het surfen op deze Website is onderworpen aan de wetten van het Groothertogdom Luxemburg.

De gebruiker aanvaardt de bevoegde rechtbanken van de stad Luxemburg voor alle aangelegenheden met betrekking tot de inhoud en het gebruik van de Website of de gevolgen die hieruit voortvloeien.

Belangenverstrengeling

In deze samenvatting van ons belangenverstrengelingsbeleid worden de belangrijkste maatregelen voor identificatie, preventie en monitoring van belangenverstrengeling beschreven.

Belangenverstrengeling is bepaald als een situatie waarin Argos Wityu of iemand die een directe of indirecte zeggenschapsrelatie heeft met Argos Wityu activiteiten uitvoert waarvan het resultaat, indien de organisatie niet correct is opgezet, de belangen van de klant kan schaden. Deze definitie is van toepassing op werkelijke, potentiële of klaarblijkelijke belangenverstrengeling.

Voor de identificatie van de typen belangenverstrengeling die in het kader van een fondsbeheer kunnen voorkomen, houdt Argos Wityu rekening met het feit of het Bedrijf, een relevant persoon of een persoon die een directe zeggenschapsrelatie met het Bedrijf heeft:

a) waarschijnlijk financiële winst zal behalen uit of een financieel verlies zal voorkomen ten koste van het fonds of de beleggers hierin;

b) belang heeft bij het resultaat van een service of activiteit in het kader van het fonds of de beleggers erin of een transactie die wordt uitgevoerd uit naam van het fonds of de beleggers hierin, indien dit belang anders is dan het belang van het fonds in dat resultaat;

c) een financieel of ander belang heeft om te bevoorrechten:
– het belang van een ander fonds, een andere klant of andere groep klanten boven het belang van het beheerde fonds,
– het belang van één belegger boven het belang van een andere belegger of groep beleggers in hetzelfde fonds;

d) dezelfde activiteiten uitvoert voor het fonds en een ander fonds of een andere klant;

e) van een andere persoon dan het beheerde fonds of de beleggers hierin een stimulering ontvangt of zal ontvangen in verband met het collectieve portefeuillebeheer voor het fonds, in de vorm van een geldbedrag, goederen of diensten anders dan de standaard commissie of betaling voor die service.

Argos Wityu heeft interne regels opgesteld om het belangenverstrengelingsproces te monitoren. Alle werknemers zijn zich bewust van het belangenverstrengelingsbeleid, de interne regels en de toegepaste preventiemaatregelen. De nalevingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het proces van identificatie, preventie, beheer en monitoring van potentiële en bestaande belangenverstrengeling. De nalevingsverantwoordelijke controleert het beheersproces voor belangenverstrengeling regelmatig om de doeltreffendheid ervan te garanderen. In situaties waarin een belangenverstrengeling is geïdentificeerd, legt de nalevingsverantwoordelijke de details van de belangenverstrengeling vast in het register voor belangenverstrengeling.

Indien mogelijk wordt de belangenverstrengeling geklasseerd volgens de indeling van belangenverstrengelingen om het beheersproces snel te identificeren. Indien dit niet mogelijk is, wordt het conflict aan de indeling toegevoegd als een nieuwe potentiële belangenverstrengeling. In coördinatie met de relevante afdelingen zal de nalevingsverantwoordelijke de directeuren van Argos Wityu verbeteringsmaatregelen voorstellen om de geïdentificeerde belangenverstrengeling te monitoren. Deze moeten de suggesties van de nalevingsverantwoordelijke goedkeuren, wijzigen of afwijzen. Het doel van het monitoringproces dat wordt opgezet, is altijd de bescherming van de belangen van de belegger.

De nalevingsverantwoordelijke stelt een jaarlijks rapport op voor de directeuren van Argos Wityu. Hierin worden alle belangenverstrengelingen van het afgelopen jaar beschreven, met de monitoring en/of verbeteringsmaatregelen die zijn toegepast.

Aanspraak maken op

Argos Wityu hanteert een klachtenverwerkingsprocedure die een duidelijk en nauwkeurig overzicht geeft van de manier waarop Argos Wityu klachten van zijn klanten verwerkt.

Zoals bepaald in de AMF-instructie nr. 2012-07 is een klacht een verklaring van ontevredenheid door een klant ten aanzien van de professional. Een verzoek om informatie, een mening, verduidelijking, service of voorziening is geen klacht.

Een klacht moet schriftelijk naar het volgende adres worden verzonden:

Argos Wityu
To the attention of Anna Karin Portunato
112, Avenue de Wagram
F-75017 PARIJS

U kunt per e-mail contact opnemen met Argos Wityu op het adres: investor.relations@argos.fund.

Het beleggersrelatieteam verwerkt klachten gratis, binnen tien dagen na ontvangst. De nalevingsverantwoordelijke wordt onmiddellijk geïnformeerd over de klacht en betrokken bij de verwerking ervan.

Argos Wityu kan de klager om aanvullende benodigde informatie vragen. Om op de klacht te reageren, zal Argos Wityu het benodigde onderzoek doen en alle relevante bewijsmaterialen en informatie over elke klacht verzamelen.

Binnen twee maanden na ontvangst van de klacht zal een reactie naar de klager worden verzonden, tenzij zich gerechtvaardigde specifieke omstandigheden voordoen. De reactie moet zijn opgesteld in de taal waarin de klacht werd ingediend (indien dit een officiële taal betreft van een land waarin het AIF beschikbaar is).

Argos Wityu legt ontvangen klachten vast en past procedures toe om incidenten op te volgen en op te lossen. Indien onrechtmatigheden geconstateerd worden, zullen corrigerende maatregelen genomen worden. Het management ontvangt een rapport met een lijst met klachten die worden verwerkt en de betreffende reacties en deadlines.

Indien de klager na ontvangst van een reactie van mening is dat hij of zij geen volledige, duidelijke en gerechtvaardigde reactie ontvangen heeft, heeft de klager de mogelijkheid om zijn zaak voor te leggen aan de AMF-ombudsman.

De AMF-ombudsman is de relevante bemiddelaar voor geschillen betreffende een financieel instrument, beleggingsservice of in het algemeen alles wat binnen de jurisdictie van AMF valt. De bemiddeling is een gratis en openbare service.

De klager kan een klacht voorleggen aan de AMF-ombudsman:

  • Op de website van AMF op het volgende adres: http://www.amf-france.org/. Hier kan hij of zij het formulier ‘Verzoek om bemiddeling’ invullen om zijn of haar klacht aan de ombudsman voor te leggen:
  • Per post aan het volgende adres:

Le médiateur de l’AMF
17 place de la Bourse
75082 Parijs Cedex 2 – FRANKRIJK

Argos Wityu Engagement
and voting rights policy

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE