Wettelijke kennisgeving

Deze website is de officiële website van ARGOS WITYU PARTNERS S.A. (Société Anonyme), geregistreerd bij het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer R.C.S. Luxembourg B. 50 717, met maatschappelijke zetel op het adres 1 B, rue Jean Piret Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg (de “Website”).

Presentatie en inhoud van de website

Het doel van de website is om een presentatie te geven van de Argos Wityu groep en haar activiteiten.

De informatie op de Website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en heeft geen contractuele kracht. Deze informatie kan onvolledig en onvolledig zijn omwille van de vereiste vereenvoudigde aard van de teksten. De informatie die u op deze Website vindt, wordt louter ter informatie aangeboden en is louter indicatief. Hoewel wij redelijke inspanningen hebben geleverd om ervoor te zorgen dat de informatie op de Website correct up-to-date en volledig is, behouden wij ons het recht voor om de inhoud of presentatie van de Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn/haar gebruik van deze informatie over algemene zaken. Wij kunnen niet instaan voor (en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor) de juistheid en de volledigheid van dergelijke informatie.

Het doel van de Website is niet om aan te zetten tot het afsluiten of verkopen van producten, noch tot inschrijving op enig fonds of financieel instrument, in welk land dan ook.

Tenzij bij wet bepaald, zullen noch ARGOS WITYU PARTNERS SA, noch een van haar werknemers, bestuurders, gelieerde ondernemingen of aandeelhouders enige verantwoordelijkheid of enige aansprakelijkheid aanvaarden op basis van deze Website of de inhoud ervan.

Voorwaarden voor toegang

De toegang tot de Website is gratis.

De gebruiker draagt de kosten voor toegang tot en gebruik van het telecommunicatienetwerk in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgesteld door zijn/haar internetproviders en telecommunicatie-exploitanten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor zaken buiten onze controle en eventuele schade die door de technische omgeving van de gebruiker, waaronder met name zijn computers, software, netwerkapparatuur en alle andere apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website en/of het gebruik van de informatie op deze Website.

Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die te wijten zijn aan overmacht, storingen en technische problemen met betrekking tot de hardware, en voor programma’s en software of het internetnetwerk die kunnen voortvloeien uit de opschorting of onderbreking van de dienst.

Wij noch een van onze managers, werknemers, agenten of onderaannemers zijn in geen geval aansprakelijk (hetzij een rechtspersoon of een natuurlijke persoon) voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of andere schade, kosten, verliezen, lasten of uitgaven van welke aard en hoe dan ook ontstaan, inclusief maar niet beperkt tot financiële verliezen, verlies van inkomsten en/of winsten of verlies van gebruik die op enigerlei wijze voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van deze Website.

Er wordt op gewezen dat de vertrouwelijkheid van correspondentie niet gewaarborgd is op het internet; de gebruiker en elke persoon die een e-mail opent met een @argos.fund achtervoegsel is verantwoordelijk voor het nemen van alle passende maatregelen om zijn/haar eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren.

Persoonlijke gegevens

ARGOS WITYU PARTNERS S.A. en de vennootschappen van haar groep willen uw persoonlijke gegevens beschermen en verbinden zich met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan daartoe bevoegde personen.

Wij informeren u hierbij dat tijdens uw bezoeken aan de Website cookies kunnen worden gebruikt.

De verwerking van persoonlijke gegevens (e-mailadres, voornaam, achternaam, bericht) die u vrijelijk door u via e-mail, via het contactformulier van de site verstrekt, alsook per post of telefoon, heeft uitsluitend tot doel de groep in staat te stellen uw verzoek te behandelen en te beantwoorden.

De verzamelde informatie wordt niet doorgegeven aan derden, behalve als dit nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen. Indien van toepassing, zullen de gegevens worden overgedragen met respect voor uw privacy en met het enige doel om uw verzoek te behandelen.

Raadpleeg ons privacybeleid.

Intellectueel eigendom

De Website en de inhoud ervan worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder door het auteursrecht, de rechten op tekeningen en modellen, en de merkenrechten.

De algemene structuur van de Website, teksten, al dan niet geanimeerde afbeeldingen en alle elementen waaruit de Website bestaat zijn ons eigendom, met uitzondering van de bedrijfsnamen, logo’s en handelsmerken van haar partners en bedrijven van haar groep en bepaalde elementen (teksten, beelden, enz.) die het eigendom blijven van hun respectieve makers.

De Argos Wityu ® en Argos Index ® handelsmerken zijn geregistreerd en eigendom van ARGOS WITYU PARTNERS.

Alle inhoud wordt door ons gebruikt met toestemming van de rechthebbende.

ARGOS WITYU PARTNERS S.A. is de eigenaar van de domeinnaam van de Website.

U bent niet gemachtigd om de inhoud van deze website te kopiëren, te reproduceren (geheel of gedeeltelijk), te vertalen zonder onze voorafgaande toestemming. Verwijzingen naar en reproductie van de Argos Index ® geheel of gedeeltelijk zijn toegestaan op een royalty-vrije basis, onder de voorwaarden dat (i) geen vergoeding zal worden ontvangen door u voor een dergelijke reproductie of verwijzing, en (ii) dat een verwijzing naar de Argos Index ® zichtbaar is vermeld.

Hypertextkoppelingen

Wij kunnen hypertextkoppelingen naar andere websites aanbieden die niet het eigendom zijn van of niet door ons kunnen worden ontwikkeld.

Het bestaan van een link op de Website naar een andere website houdt geen goedkeuring in van de inhoud van deze website. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor links die naar die Website worden gelegd.

De gebruiker is derhalve verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie met gezond verstand en kritisch denken.

Wij verbieden het maken van welke hypertextlink dan ook naar de inhoud van de Website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Toepasselijk recht

De informatie op deze Website en het surfen op deze Website is onderworpen aan de wetten van het Groothertogdom Luxemburg.

De gebruiker aanvaardt de bevoegde rechtbanken van de stad Luxemburg voor alle aangelegenheden met betrekking tot de inhoud en het gebruik van de Website of de gevolgen die hieruit voortvloeien.

Aanspraak maken op

Argos Wityu heeft een operationele procedure opgesteld voor de behandeling van klachten van beleggers: “Bij gebrek aan een bevredigend antwoord, kunnen de klanten zich wenden tot de Ombudsman van de Autorité des Marchés Financiers, 17, place de la Bourse – 75082 Paris cedex 02 – mail: mediation@amf-france.org, De procedure is gratis, op tegenspraak en schriftelijk.

Voor meer informatie over deze procedure, gelieve contact op te nemen met Argos Wityu of de AMF, website www.amf-france.org.”