Wettelijke mededeling

Dit is de officiële website van ARGOS WITYU PARTNERS S.A. (Naamloze Vennootschap), ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer R.C.S. Luxemburg B. 50 717, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 1 B, rue Jean Piret Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg (de “Website”).

Directeur publicatie: Dhr. Louis Godron
Ontwerp en vormgeving van de website door Disko
Website gehost door OVH

Presentatie en inhoud van de Website

 

De Website heeft tot doel de groep Argos Wityu en de activiteiten daarvan nader te omschrijven.

De inhoud van de Website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is niet contractueel bindend. Genoemde informatie kan gedeeltelijk of onvolledig zijn als gevolg van de vereiste vereenvoudiging van de teksten. De inhoud op deze Website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. Ondanks dat wij redelijke inspanningen hebben geleverd om ervoor te zorgen dat de op de Website verstrekte informatie juist, actueel en volledig is, behouden wij ons te allen tijde het recht voor de inhoud of presentatie van de Website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gebruik van deze informatie. Wij kunnen de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen (en kunnen daar niet aansprakelijk voor gesteld worden).
De Website heeft niet de verkoop of afsluiting tot doel van bepaalde producten, noch de inschrijving op bepaalde fondsen of financiële instrumenten in welk land ook.

Tenzij anders voorgeschreven door de wet kunnen ARGOS WITYU PARTNERS SA, noch haar medewerkers, bestuurders, filialen of aandeelhouders verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor deze Website of de inhoud daarvan.

Toegangsvoorwaarden

De toegang tot de Website is gratis.

De gebruiker draagt de kosten van de verbinding en het gebruik van het telecommunicatienetwerk in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van zijn/haar aanbieders van internettoegang en telecommunicatiediensten.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen buiten onze macht en welke door de technische apparatuur van de gebruiker geleden schade ook, waaronder met name zijn/haar computers, software, netwerkuitrusting en andere toestellen die gebruikt worden voor de toegang tot de Website en/of het gebruik van de informatie op genoemde Website.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor overmacht, fouten en technische problemen met betrekking tot de hardware, programma’s en software of het internet die zouden kunnen leiden tot de onderbreking of beëindiging van de dienst.

Wij, noch onze managers, medewerkers, agenten of onderaannemers kunnen aansprakelijk gesteld worden jegens wie dan ook (rechtspersonen of natuurlijke personen) voor directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade of welke nadelen, verliezen, lasten of uitgaven ook die geleden mochten worden, waaronder met name maar niet uitsluitend financiële verliezen, inkomsten-, winst- en/of gebruiksderving als gevolg van uw toegang tot of het gebruik van deze Website.

Wij vermelden uitdrukkelijk dat de vertrouwelijkheid van correspondentie op het internet niet gegarandeerd kan worden; de gebruiker en eenieder die een e-mail opent van het adres @argos.fund is er verantwoordelijk voor om de gepaste maatregelen te treffen voor de bescherming van zijn/haar eigen gegevens en/of software tegen de besmetting door virussen die op het internet circuleren.

Persoonsgegevens

ARGOS WITYU PARTNERS S.A. en de ondernemingen van haar groep hechten aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verbinden zich tot naleving van de wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan behoorlijk bevoegde personen.

Wij stellen u bij deze in kennis dat er gebruik gemaakt kan worden van cookies tijdens uw bezoek aan de Website.

De verwerking van vrijwillig door u verstrekte persoonsgegevens (e-mailadres, voornaam, achternaam, bericht) per e-mail, via het contactformulier op de website, evenals per post of telefoon, hebben uitsluitend tot doel de groep in staat te stellen uw verzoek in behandeling te nemen en te beantwoorden.

Verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de behandeling van uw verzoek. Indien van toepassing worden de gegevens doorgegeven onder naleving van uw privacy met als enig doel de behandeling van uw verzoek.

In ons privacybeleid, dat geraadpleegd kan worden op onze Website, worden de regels uiteengezet die van toepassing zijn op het privacybeleid.

Cookiebeleid

U wordt ervan in kennis gesteld dat wanneer u de Website bezoekt, cookies van derden automatisch op uw browser geïnstalleerd kunnen worden.

Cookies zijn bijzonder nuttig, omdat zij de website in staat stellen u te herkennen wanneer u een bepaalde pagina hebt bezocht, zodat u aanvullende diensten verleend kunnen worden: verhoogd surfgemak, behoud van de veiligheid van uw verbinding of aanpassing van de inhoud van een pagina aan uw persoonlijke belangstelling.

De door cookies voor een beperkte tijd opgeslagen informatie kan bestaan uit de pagina’s die u heeft bezocht, advertenties waarop u geklikt heeft, het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, en de gegevens die u heeft ingevoerd op een site zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren.

Wij gebruiken geen cookies om:

 • Persoonlijk identificeerbare gegevens te verzamelen
 • Gevoelige gegevens te verzamelen
 • Gegevens door te geven aan reclamenetwerken
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens door te geven aan derde partijen
 • Verkoopcommissies te betalen

In feite gebruiken we geen cookies rechtstreeks op deze Website. Wij gebruiken een tool van een derde partij om het internetverkeer te analyseren en statistieken bij te houden op basis waarvan wij de inhoud van onze Website kunnen verbeteren op basis van de populariteit van bepaalde pagina’s onder onze bezoekers. Deze tool van derden betreft Google Analytics, zodat de prestatiecookies van Google Analytics gebruikt worden om de statistieken te analyseren en ons inzicht te bieden in de wijze waarop de gebruikers surfen op de Website en ons in staat te stellen onze Website en de surfervaring voortdurend te verbeteren. Deze zogeheten “analyseprogramma’s” stellen ons ook in staat te weten of en hoe mensen onze site bereiken.

Privacybeleid van Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Cookies van derden

Onze Website kan ook elementen van derden bevatten (app-knoppen voor sociale netwerken) die u in staat stellen de inhoud van onze Website met anderen te delen of commentaar te posten. Deze elementen omvatten “Share”-, “Like”-, “g+1”-, en “Tweet”-knoppen van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, enz.

Nadat u heeft ingelogd op het (de) betreffende sociale netwerk(en) kunnen dergelijke app-knoppen u identificeren, zelfs als u ze niet gebruikt wanneer u onze Website bezoekt. Als u deze knoppen gebruikt wanneer u verbonden bent op het (de) sociale netwerk(en), bijvoorbeeld door te klikken op de “Like”-knop of wanneer u een commentaar invoert, wordt de betreffende informatie doorgezonden naar het sociale netwerk en op uw profiel gepost.

Wij bevelen u aan om de gebruiksvoorwaarden, regels, configuraties en het managementbeleid voor deze cookies of andere trackers te raadplegen om de doeleinden na te gaan waarvoor de surfgegevens die zij kunnen verzamelen via deze app-knoppen gebruikt worden, inclusief reclamedoeleinden.

Als u niet wenst dat het sociale netwerk u kan identificeren of via onze Website verzamelde gegevens kan koppelen aan uw gebruikersaccount, dient u eerst uit te loggen van het sociale netwerk. U kunt ook via onze configuratietool cookies uitschakelen op de sociale netwerken die gekoppeld zijn aan de sociale netwerkknoppen op onze Website.

Conformiteit met de AVG

Voor zakelijk gebruik:

 • Wij verzoeken u om uw uitdrukkelijke toestemming om uw e-mailadres toe te voegen aan onze mailinglijst voor directe marketingdoeleinden.
 • Wij verzamelen de door u via een webformulier verstrekte/verzonden gegevens indien nodig voor onze rechtmatige belangen.

Voor investeerders die, in tegenstelling tot gebruikers, geïdentificeerd worden, slaan wij sessiegegevens op zodat zij ingelogd kunnen blijven.
Onze third-party aanbieders voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”).

Aanvaarding of weigering van cookies

Als u geen cookies of bepaalde soorten cookies wenst, bevelen wij u aan uw browser in te stellen om de opslag en het gebruik van cookies te aanvaarden of te weigeren.

Opmerking

 • Onze tool slaat uw voorkeuren door middel van een cookie op. Wanneer u alle op uw hardware via uw browser opgeslagen cookies wist, worden uw voorkeuren gewist.
 • Door cookies te weigeren op uw hardware, wordt de reclame niet verwijderd die weergegeven wordt op de online content die u bekijkt. Uw weigering heeft alleen tot gevolg dat deze advertenties niet gekoppeld worden aan uw belangstelling die herleid kan worden uit uw clickstream.
 • Als uw hardware gebruikt wordt door meerdere mensen of gebruik maakt van meerdere Internetbrowsers, kan het zijn dat uw cookie-voorkeuren niet permanent ingevoerd zijn, hetzij omdat u een andere browser gebruikte, hetzij omdat iemand anders de instellingen in uw browser veranderd heeft. Wij hebben geen macht over deze mogelijkheden en kunnen niet garanderen dat de door u gekozen instellingen permanent zijn.
 • Als u verschillende toestellen gebruikt om in te loggen op onze website (smartphone, tablet en/of computer) dienen uw voorkeuren op elk afzonderlijk toestel ingesteld te worden.

 

Intellectuele eigendom

De Website en de inhoud daarvan is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name auteursrechten, rechten op tekeningen en ontwerpen, en rechten op handelsmerken.

De algemene structuur van de Website, teksten, al dan niet bewegende beelden en alle elementen waaruit de Website bestaat, zijn onze eigendom, met de uitzondering van de firmanamen, logo’s en handelsmerken van onze partners en bedrijven van onze groep en sommige elementen (tekst, beelden, enz.) die de eigendom blijven van hun respectievelijke auteurs.

De handelsmerken Argos Wityu ® en Argos Index ® zijn gedeponeerd en eigendom van Argos Wityu Partners.

Alle inhoud wordt door ons gebruikt met de toestemming van de houders van de rechten.

ARGOS WITYU PARTNERS S.A. is eigenaar van de domeinnaam van de Website.

Het is u niet toegestaan de inhoud van deze Website (geheel of gedeeltelijk) te kopiëren, te reproduceren of te vertalen zonder onze voorafgaande toestemming. Verwijzingen naar en reproducties van Argos Index ® in zijn geheel of gedeeltelijk zijn toegestaan op een royalty-vrije basis mits (i) geen vergoeding ontvangen wordt voor dergelijke reproducties of verwijzingen en (ii) duidelijk een verwijzing naar Argos Index® vermeld wordt.

Hyperlinks

Wij kunnen hyperlinks verstrekken naar andere websites die mogelijkerwijze niet van ons zijn of niet door ons ontwikkeld zijn.

Het bestaan van een link op de Website naar andere websites behelst geen goedkeuring van de inhoud van genoemde websites. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de links op onze Website.

De gebruiker is derhalve verantwoordelijk voor een oordeelkundig en kritisch gebruik van deze informatie.

Wij verbieden de aanmaak van welke hyperlink ook naar de inhoud van de Website zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming.

Toepasselijk recht

De informatie op deze Website en het browsen op deze Website vallen onder het recht van het Groothertogdom Luxemburg.

De gebruiker aanvaardt de bevoegdheid van de rechtbanken van de stad Luxemburg voor alle geschillen met betrekking tot de inhoud en het gebruik van de Website of de regresvorderingen die daaruit mochten voortvloeien.

Newsletter subscription

* required fields