Versnellen, teams, resultaten

Twee investeringen en een verkocht bedrijf: dit zijn de nieuwtjes van de laatste 6 maanden voor de Argos Wityu teams. Ontdek de verhalen van de ondernemers die ons hun vertrouwen hebben geschonken.

01

Van de redactie

Door Louis Godron, Managing Partner, Frankrijk

Sterker geloven in de geest van een bedrijf dan in het financiële model ervan. Meer vertrouwen hebben in de mensen, hun inzet en hun expertise dan in de kale cijfers. Dat is de werkwijze van Argos Wityu. Wij zijn trots op een werkmodel dat ons onderscheidt van de rest van de private-equitysector. Onze kracht ligt in ons vermogen om de meest aantrekkelijke ondernemingen op te sporen in plaats van de nadruk te leggen op hefboomwerkingen en financiële constructies. En in het vinden van manieren om het potentieel van deze ondernemingen volledig te benutten, waarbij we hun aanvankelijke verwachtingen geregeld overtreffen. Ons bijzondere model hebben we ook te danken aan ons team van 52 medewerkers met 16 verschillende nationaliteiten en een aanwezigheid in zes landen. Deze openheid en diversiteit maken deel uit van onze rijkdom.

Ons historische model heeft het afgelopen halfjaar zijn kracht en dynamiek aangetoond. Zo hebben we geïnvesteerd in de bedrijven Schenk en Julhiet Sterwen, twee projecten waarin we sterk geloven. En hebben we de verkoop van Cohedron afgerond, iets waar de teams van zowel Argos Wityu als die van Cohedron trots op mogen zijn. Het bevestigt de kracht van onze strategie en de inzet van al onze teams.

Al deze successen versterken onze visie op investeren, waarin we de mens centraal zetten. Een keuze die zowel economisch als financieel een enorme succesfactor is gebleken. Alle strategische beslissingen die we hebben genomen, hebben zich volop uitbetaald voor de bedrijven die we ondersteunen. En dat niet alleen. Deze visie werkt ook bevorderend voor de teams. Het geeft ons enorm veel voldoening om de ambities van de mensen die deel uitmaken van al die bedrijven, te zien groeien.

In 2020 behaalde 70% van de bedrijven die Argos Wityu ondersteunt evenveel of zelfs meer winst dan voor de crisis. Dit maakt dat we ons des te meer willen inzetten voor bedrijven die nog niet zover zijn. We willen hen de middelen geven om hun doelen te bereiken. Deze mooie prestaties kwamen echter voor geen van onze bedrijven zonder slag of stoot tot stand. Daar gingen talloze gesprekken tussen Argos Wityu en de managementteams aan vooraf, en een niet-aflatende volharding om zichzelf opnieuw uit te vinden en nieuwe zakelijke kansen te benutten om beter te presteren in buitengewoon complexe omstandigheden. Niets deed af aan hun aanstekelijke drang naar succes en hun voorkeur voor gedurfde, out-of-the-box ideeën.

De volgende stap? Zien dat ons model werkt, stimuleert ons uiteraard om de lat nog hoger te leggen. We zijn goed opgewassen tegen de grote uitdagingen die nog voor ons liggen en delen het vertrouwen dat we in staat zijn om bijzondere financiële prestaties neer te zetten. Onze nadruk ligt daarbij op intermenselijke relaties, want dat is onze leidraad om het volledige potentieel van onze bedrijven te benutten.

02

Video van Jeroen Ekkel, CEO van Cohedron

Cohedron, een dienstverlener voor gemeenten en bedrijven, werd iets langer dan drie jaar door Argos Wityu begeleid en dat ging er behoorlijk dynamisch aan toe. In drie jaar tijd onderging het bedrijf een volledig transformatie tot een samenhangende groep. Een periode die gekenmerkt werd door 17 overnames om de activiteiten te diversifiëren en het aanbod compleet te maken. Dit resulteerde in de overname door House of HR, wiens aandacht was gevallen op deze nieuwe gestructureerde groep met een sterke identiteit en een goede uitgangspositie voor verdere groei.

03

De verkoop van een bedrijf: het begin van een nieuw hoofdstuk

De betrokkenheid van een investeringsfonds bij een bedrijf is per definitie van korte duur. Door de ervaring die Argos Wityu in al die jaren heeft opgedaan, beschikken we niet alleen over aantoonbare expertise, maar weten we ook precies hoe en wanneer we een investering van de hand moeten doen.

Gemiddeld blijven bedrijven vijf jaar in het fonds. Maar dat is geen vast gegeven. “Als we de doelstellingen van de routekaart hebben behaald, dan staan we zelfs al na twee jaar open voor aanvragen van potentiële investeerders”, zegt Karel Kroupa, Managing Partner in Frankrijk. “Andersom gaat dat ook op. Als we denken dat een bedrijf meer tijd nodig heeft om de vooruitzichten te verwezenlijken of als er sprake is van een conjuncturele neergang, dan geven we onszelf langer dan vijf jaar de tijd om de waarde van het bedrijf te verhogen.” Een andere mogelijke reden voor de verkoop van een bedrijf is dat zich een andere groeifase aandient die om een nieuwe langdurige verbintenis vraagt.

Voorbereiding, buy-in en vertrouwen

“We hechten veel belang aan het respecteren van menselijke criteria, zowel op zakelijk als bestuurlijk vlak. We willen dat de overnamepartij de filosofie en de strategische planning van het bedrijf respecteert, en dat het de steun krijgt van het bestaande team”, legt Karel uit. Dat is een van de sterkste punten van de ondersteuning door Argos Wityu tijdens deze soms gevoelige fase: zowel het team als het bedrijf bijeenhouden en het vertrouwen gedurende het volledige overnameproces behouden.

Een andere sterke kwaliteit van Argos Wityu is het vermogen om consensus te bereiken over de besluitvorming. Goed anticiperen is daarbij cruciaal, zowel bij het afwegen van de verschillende opties als om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen zich kunnen vinden in het nieuwe toekomstplan. Over het algemeen neemt de verkoop van een bedrijf door Argos Wityu dan ook twaalf tot achttien maanden in beslag. Maar dit essentiële voorbereidende werk betaalt zich uit. Elke verkoop door Argos Wityu kreeg de goedkeuring van de ondernemingsraad van de verkochte bedrijven. We zijn trots op deze erkenning, die onderstreept hoezeer wij ons inzetten voor de bedrijven die we ondersteunen.

Om dit alles in goede banen te leiden, doet Argos Wityu stelselmatig een beroep op externe consultants of specialisten die de bedrijfsoverdracht kunnen ondersteunen. Hiermee hebben we een extra troef in handen om deze cruciale tijd voor alle betrokken partijen tot een succes te maken en de doelstellingen te behalen. Zo geven we de door ons ondersteunde bedrijven de beste kaarten om hun groeipad te vervolgen.

 

04

De menselijke factor staat bij elke investering centraal

Schenk, een familiebedrijf in de transportsector, stond voor een tweeledige uitdaging: het aandeelhouderschap en het management veranderen, en ESG-criteria in de bedrijfsvoering integreren. Voldoende om de aandacht van Argos Wityu te trekken. Met zijn ervaring binnen de branche en op het gebied van ESG en zijn vermogen om het management van bedrijven te veranderen, beloofde Argos Wityu zich hard te maken voor een nieuw hoofdstuk van groei voor Schenk.Julhiet Sterwen is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het innoveren en transformeren van bedrijven. De afgelopen jaren kende het bedrijf een groei van 70%. De firma, die een sterk “Consulting for Good”-programma heeft geïmplementeerd, zet menselijke waarden en de inzet van alle teams in het middelpunt van zijn strategie. Deze waarden passen precies bij de overtuigingen van Argos Wityu. Ons gemeenschappelijke doel is om deze menselijke benadering nog breder in te zetten en Julhiet Sterwen te laten profiteren van onze pan-Europese expertise om ook buiten Frankrijk verder te groeien.Argos Wityu heeft meer dan 80 bedrijven ondersteund en ruim 150 externe overnames voor deze ondernemingen begeleid. In al die jaren zijn we er alleen maar sterker van overtuigd geraakt dat hoewel elke investeringsbeslissing gebaseerd is op tal van factoren (aantrekkelijkheid van de sector, groeipotentieel van de markt, concurrentie, etc.), uiteindelijk de intermenselijke relaties het zwaarst wegen.


Managementteams moeten soms strategische beslissingen nemen – en doorvoeren – om situaties die zij enkele weken daarvoor nog niet konden voorzien, het hoofd te bieden. “Je doet elke analyse die je maar kunt bedenken. En dan nog is het waarschijnlijk dat de situatie zich in de jaren erna heel anders ontwikkelt dan wat je bedacht had”, zegt Frank Hermann, Managing Partner voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.“Daarom heb je een team nodig dat zo is opgezet, dat het op alle mogelijke uitdagingen kan inspelen.”


Alles draait om wederzijds vertrouwen

Tegen deze achtergrond vormen de individuele kwaliteiten van de medewerkers van Argos Wityu en die van het managementteam de basis voor wederzijds vertrouwen. Daarnaast blijken de beweegredenen van het management doorslaggevend te zijn bij het maken van de investeringskeuze. We zoeken nieuwsgierige en betrokken leidinggevenden die volledig inzicht hebben in de activiteiten binnen hun bedrijf en openstaan voor verdere groei en ontwikkeling. “Ons ideale team presteert sterk op het operationele vlak en zit tegelijkertijd vol ideeën over de manier waarop het zijn verkoop- en marketingmogelijkheden kan ontwikkelen”, vat Frank samen. Een mindset die aansluiting vindt bij de teams van Argos Wityu, die vervolgens hun volledige potentieel kunnen laten zien. Vanzelfsprekend is dit ook het profieltype waar Argos Wityu naar zoekt als het een nieuw managementteam wil samenstellen. Bijvoorbeeld als een bedrijf door de eigen managers wordt opgekocht of wanneer een lang aangebleven eigenaar zich terugtrekt.


Dezelfde menselijke factor staat tevens centraal bij het vertrouwen dat CEO’s in de teams van Argos Wityu stellen wanneer we aantreden als aandeelhouders. CEO’s hebben namelijk – terecht – hoge verwachtingen van hun nieuwe partner. En die verwachtingen reiken bovendien een stuk verder dan alleen het financiële aspect. Naast diepgaand inzicht in het bedrijf moeten de teams van Argos Wityu ook goed kunnen luisteren, analyseren en adviseren. Want dat is wat ze tot een goede sparringpartner maakt, waarmee het management vol vertrouwen en ongeacht de omstandigheden kan communiceren.


Principes van lange adem

Dit is waar de expertise van Argos Wityu buitengewoon waardevol kan zijn. “Doordat we al drie decennia lang bedrijven ondersteunen, weten we hoe snel de wind van richting kan veranderen”, aldus Frank.“Dat we goed door elke crisis heen hebben weten te laveren, is beslist een van onze sterke punten.” Aan de andere kant willen veel ondernemingen nieuwe markten veroveren. De pan-Europese reikwijdte van de Argos-teams is daarbij een significant voordeel. Het geeft bedrijven het vertrouwen dat ze een relatie van vijf tot zeven jaar aangaan.

In dat opzicht zijn de openheid en transparante informatievoorziening van Argos vaak doorslaggevend. Frank sluit af: “In de praktijk kun je individuele personen alleen motiveren door een klimaat van vertrouwen te creëren, waarin ruimte is voor het openlijk delen van informatie. Als je partners bang voor je zijn of als je onredelijke eisen stelt, dan bereik je precies het tegenovergestelde. We weten dat een wezenlijk onderdeel van ons succes afhangt van ons vermogen om het management op een zo positief mogelijke manier te motiveren.” Onze successen van het afgelopen halfjaar zijn daarvan het bewijs.

05

De sleutel tot waardecreatie

De teams van Argos Wityu hebben een zakelijke en pragmatische benadering ontwikkeld om het volledige potentieel van de bedrijven die zij ondersteunen te benutten. Deze berust op gedegen expertise en de tomeloze inzet van alle teams. Om een goed beeld te schetsen van de waardecreatiestrategie van Argos, legt Jean-Pierre Di Benedetto, Managing Partner in Italië, de parallel met een tweetrapsraket. “De eerste fase is ons in heel Europa erkende vermogen om oplossingen te bedenken voor complexe transacties, zoals afsplitsingen, spin-offs en managementtransities. Zodra die eerste fase is afgerond, begint de tweede fase waarin we onze eigen ervaring aanwenden om de bedrijven die we ondersteunen daar de vruchten van te laten plukken.”

Groei als expertisegebied

Deze filosofie heeft zichzelf bewezen door bedrijven te helpen bij hun groei en ontwikkeling. De gedachte erachter is om bedrijven efficiënt te laten zijn op verschillende “macroniveaus” in plaats van alleen een sectorspecialisatie te hebben. Anders gezegd: het wil bedrijven zo goed mogelijk laten inspelen op veranderende marktomstandigheden. Deze strategische keuze is de onderscheidende kracht van Argos Wityu. Een keuze die bovendien nog altijd relevant is om vandaag de dag in te kunnen spelen op belangrijke uitdagingen als digitalisering, procestransformatie en volledige integratie van ESG-criteria. Een andere sleutel tot succes waarin de menselijke factor centraal staat is een goede spreiding van kennis binnen de gehele organisatie.

Argos Wityu deelt zijn pan-Europese ervaring, zodat het zich continu kan aanpassen aan de uitdagingen van het moment. “Ons expertisegebied is groei”, zegt Jean-Pierre. “Deze expertise is gebaseerd op de uitmuntendheid van onze medewerkers en, nog belangrijker, op ons vermogen om de lessen die we hebben geleerd van onze successen en misstappen met elkaar te delen.” De zakelijke projecten profiteren ook van de expertise van Argos Wityu’s ecosysteem van partners dat we in de loop der jaren hebben ontwikkeld. Argos heeft in elke sector drie of vier Europese experts. Hun aanwezigheid is van onschatbare waarde voor het bespreken en afwegen van oplossingen en voor het onderhouden van relaties met een prominente community van lokale zakelijke leiders.

Vertrouwen en motivatie

In de loop der jaren heeft Argos Wityu zijn kennis dan ook steeds systematischer over de bedrijven in zijn portfolio verspreid. Ook hier geldt dat de kwaliteit van onze relatie met managementteams een belangrijke rol heeft gespeeld. Het bestaansrecht van Argos berust op onze overtuigende mix van expertise, toegankelijkheid en goodwill. Deze drie aspecten vormen het fundament van de vertrouwensrelatie met onze bedrijven.

“Ik weet uit ervaring dat geluk of ongeluk niet bestaan, althans ze houden elkaar in de loop der tijd in evenwicht”, legt Jean-Pierre uit.“Om succesvol te zijn, moet je hard werken en over een flinke dosis optimisme en niet-aflatende gedrevenheid beschikken. In de meeste gevallen is persoonlijke motivatie en het talent om een team te motiveren van doorslaggevend belang voor een succesvolle onderneming.”

06

Wat we voor u kunnen doen: 3 bedrijven en 3 manieren waarop we waarde creëren

           

07

Case Study #1

Realisatie van duurzame groei bij Latteria e Caseificio Moro

Toonaangevende Italiaanse producent van mozzarella en ricotta

Dit Italiaanse familiebedrijf had alles in huis om de aandacht van Argos Wityu te trekken: lokale roots, familiebeheer en ambities op het gebied van groei en ESG.
Waarom we kozen voor samenwerking

 • Een familiebedrijf met lokale wortels, relaties die al meer dan 20 jaar teruggingen en een gediversifieerd klantenbestand.
 • Reële investeringen in efficiënter energiegebruik (zonne-energie, biomassa, afvalvermindering, etc.).


Wat we samen bereikt hebben

 • Formulering van een bedrijfsplan en gedeelde visie met het management van Moro.
 • Succesvolle afronding van de lopende managementbuy-in dankzij de aantoonbare expertise van de teams van Argos.
 • Vaststelling van de doelstellingen voor internationale expansie.
08

Case Study #2

EPC Groupe: afwikkeling van een complexe transactie om verder te kunnen gaan

Een van de wereldleiders op het gebied van vervaardiging, opslag, distributie en inzet van explosieven voor civiele toepassingen.

Dit familiebedrijf had dringend behoefte aan externe expertise om een complexe transactie af te wikkelen en consensus te bereiken tussen meer dan 50 aandeelhouders ten aanzien van de ontwikkelingsstrategie. Een flinke uitdaging waarbij de expertise van Argos Wityu goed van pas kwam.
Wat we samen hebben gedaan om gezamenlijke consensus te bereiken

 • Oplossen van de complexe transactie, rekening houdend met het aandeelhouderschap van het familiebedrijf.
 • Vaststellen van een duidelijke routekaart om de toekomst van het bedrijf te structureren.


Onze gezamenlijke uitdagingen voor de toekomst

 • Aanpassen aan regelmatige autonome groei.
 • Innovatie stimuleren door middel van meer dan 50 projecten.
 • De ontwikkeling in veelbelovende markten versterken door middel van autonome groei en overnames.
09

Case Study #3

Ondersteuning van de snelle op innovatie gebaseerde groei van LoQu

Toonaangevende Duitse keten van opticiens en audiciens.

Ambitie en innovatie: dat was wat onze aandacht trok bij dit Duitse bedrijf. De uitdaging van onze steun ligt in de invoering van nieuwe concepten en digitalisering.

Waarom we kozen voor samenwerking

 • Sterke marktpositionering: met 73 eigen winkels en 11 franchises is LoQu een dominante speler op de Duitse markt.
 • Gunstige marktdynamiek: de bevolking vergrijst en de Duitse markt is gefragmenteerd.
 • Duidelijk groeipad: overname van kleinere opticiens, ontwikkeling van het franchiseconcept en de aanwezigheid vergroten in het centrum van middelgrote steden.


Onze gezamenlijke ambitie…

 • 19 geplande winkelopeningen in 2021
 • 108 geplande winkelopeningen voor 2025


… ondersteund door een groeistrategie waarin we geloven

 • Ontwikkeling van een innovatief concept voor juwelierswinkels
 • Digitalisering van het omnichannel-concept
 • Aanhoudende expansie in nieuwe verkoopregio’s
 • Overname van opticiens uit het hogere segment in stadscentra
 • Focus op professionalisering van processen en op operationele uitmuntendheid (gehoorapparaten)
10

Waarom zou u samenwerken met Argos?

           

Newsletter subscription

* required fields