Privacybeleid

De AVG is op 25 mei 2016 in werking getreden en is sinds 25 mei 2018 volledig van toepassing na een overgangsperiode van twee jaar. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing op de bescherming van de gegevens en de privacy van alle inwoners van de EU. Met als hoofddoel om de controle over de persoonsgegevens weer terug te geven aan de betrokkenen, brengt een eengemaakte regelgeving ook een vereenvoudigde reglementering voor het internationale bedrijfsleven met zich mee. De AVG betreft ook de export van persoonsgegeven tot buiten de EU en is van invloed op de bedrijfsvoering binnen Europa en daarbuiten. Het is de grootste verandering op het gebied van gegevensbescherming van de afgelopen twintig jaar die grote wijzigingen op het gebied van de bescherming van de privacy binnen alle organisaties vereisen, terwijl de autoriteiten een ongekende macht krijgen om boetes op te leggen. Maar het is ook de gelegenheid bij uitstek om:
 • onze aanpak van de privacy te veranderen,
 • onze waardevolle gegevens te beschermen, en
 • ervoor te zorgen dat onze organisatie paraat is voor de digitale economie.

ARGOS WITYU EN AVG

Bij Argos Wityu geloven wij dat deze nieuwe aanpak een belangrijke stap betekent in de versterking van de individuele privacyrechten. Deze verandering in de regelgeving op het gebied van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zal ongetwijfeld het voorbeeld worden voor de gegevensbescherming over de gehele wereld. Wij hechten belang aan de invoering van de AVG regels voor zowel onze klanten als voor Argos Wityu. Wij zien AVG als een kans, niet als een bedreiging, een kans die volledig past bij ons verantwoordelijkheidsgevoel. Op alle afdelingen werken wij hard aan de invoering van de vereisten van deze nieuwe regelgeving en om onze bestaande normen voor de bescherming van de privacy en de gegevens te versterken. Dit privacybeleid is vanaf 25 mei 2018 van toepassing op de door Argos Wityu Partners SA, 1B, Rue Jean Piret L-2350 Luxemburg (voorheen Argos Soditic Partners SA) en haar filialen verzamelde persoonsgegevens, ongeacht of deze gegevens verzameld worden voor hun eigen doeleinden of ten gunste van de investeringsfondsen of houdstermaatschappijen die zij beheren of adviseren. Dit beleid wordt regelmatig bijgewerkt; wij bevelen u aan regelmatig onze websites te bezoeken om kennis te nemen van de laatste versie van ons privacybeleid, en gebruik te maken van uw recht om uw toestemming in te trekken als u het niet eens bent met de bepalingen daarvan. Er is een speciaal privacybeleid van toepassing op onze huidige en voormalige medewerkers, managers, aandeelhouders en bestuurders, waarvan de bepalingen kunnen afwijken van die van dit algemene beleid.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens die vereist zijn in het kader van onze bedrijfsvoering om onze zakenpartners en tegenpartijen een hoge mate van dienstverlening of interactie te kunnen bieden. Hiertoe kunnen wij verschillende categorieën van persoonsgegevens verzamelen, inclusief:
 • Identificatiegegevens (naam, geboortedatum, foto, adres en contactgegevens, paspoort of ID-nummers, enz…)
 • gegevens met betrekking tot uw functie en activiteiten (werkgevers en hun contactgegevens, functies en curriculum vitae, enz.)
 • gegevens over onze interactie (onze e-mails, besprekingen of telefoongesprekken, overeenkomsten met u in ontwerp- of definitieve vorm, nota’s, enz…)
 • als u als betrokkene een belegger of een zakenpartner bent, alle voorafgaand aan uw inschrijving gedeelde documentatie, uw bankgegevens en alle financiële transacties met u
 • gegevens met betrekking tot de behoorlijke uitvoering van onze wettelijke, fiscale of reglementaire verplichtingen (antiwitwasrichtlijn, registratie van fondsbeheer, indien van toepassing verantwoording van uw beleggersstatus, FATCA / CRS en andere fiscale verslaglegging, enz.)
 • gegevens met betrekking tot filantropische of maatschappelijke activiteiten of vakverenigingen waarin leden van onze groep betrokken zijn.
 • Uw aanvaarding van ons privacybeleid.
Wij verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens met betrekking tot geloofsovertuiging, etnische herkomst of ras, politieke opvattingen, seksleven of genetische informatie.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELEN EN GEBRUIKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om:
 • te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen;
 • in staat te zijn gevolg te geven aan onze verplichtingen en rechten krachtens de met u afgesloten overeenkomsten;
 • commercieel contact met u te onderhouden of voor de analyse of de uitwerking van een overeenkomst met u;
 • als u een belegger of de vertegenwoordiger van een belegger bent, met u te communiceren op grond van die hoedanigheid (inclusief voor reportingdoeleinden);
 • als u een potentiële manager of een portefeuillemaatschappij bent, in staat te zijn de geschiktheid van uw profiel te controleren ten opzichte van de bepaalde behoeften, en contact met u te kunnen opnemen;
 • gevolg te geven aan onze rechtmatige belangen in het kader van de AVG-richtlijn, inclusief om bewijs te bewaren van de uitwisselingen of transacties, het beheer van onze databases en informatiesystemen, backups te maken van dergelijke databases en systemen, preventieve maatregelen te treffen tegen fraude of misbruik, anonieme statistieken te compileren, transacties te analyseren en voor te bereiden, enz…).

AAN WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN?

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derde partijen, tenzij (i) wij daartoe rechtmatige gronden hebben (bijv. verstrekking aan onze advocaten om een overeenkomst met u voor te bereiden, of aan een bank om een betaling aan u voor te bereiden) of (ii) wij hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen, of (iii) wij hiertoe verplicht zijn krachtens de toepasselijke wet- of regelgeving.

VEILIGHEID

Om ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen, hebben wij fysieke en elektronische beveiligingen ingebouwd. Wij volgen tevens procedures om verzekerd te zijn dat wij alle persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetten. Mochten wij ondanks onze inspanningen een inbreuk op de bescherming van uw persoonsgegevens bemerken, zullen wij u daar zo spoedig als praktisch mogelijk is van in kennis stellen.

UW RECHTEN EN HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

De AVG-richtlijn schrijft een aantal rechten voor ten gunste van u binnen de grenzen van de wet- en regelgeving:
 • het recht op inzage van uw persoonsgegevens
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn
 • het recht op wissing van uw persoonsgegevens als deze niet langer bewaard worden om rechtmatige gronden
 • het recht op bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële prospectiedoeleinden
 • het recht op intrekking van uw toestemming.
Merk op dat sommige wettelijke restricties deze rechten beperken, bijvoorbeeld met betrekking tot onze bevoegdheid om geen informatie te verstrekken die gebruikt wordt binnen onze processen ter bestrijding van fraude of het witwassen van kapitaal. In overeenstemming met de algemene beginselen van de wet zijn wij niet aansprakelijk voor de openbaarmaking van gegevens die daarvoor al openbaar toegankelijk waren, noch voor de opslag en back-up van gegevens die wij ongevraagd ontvangen hebben (bij. spontaan naar ons toegezonden C.V.’s). To manage your cookie préférences click on the following link:  manage my consent (the cookie banner will appear at the bottom of the screen) Om deze rechten uit te oefenen of meer in het algemeen voor vragen kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: dpo@argos.fund, of per aangetekende brief naar: Argos Wityu Partners SA, 
1B, Rue Jean Piret 
L-2350 Luxemburg

Newsletter subscription

* required fields