Logo - Argos Wityu

Onze duurzaamheidsaanpak & gerelateerde informatieverschaffing

Beleggen in duurzame groei

Lang voordat ESG deel ging uitmaken van het private-equitylandschap, zagen wij dat maatschappelijk verantwoord ondernemen bedrijven in staat stelt hun groeivooruitzichten te verbeteren en risico’s beter te beheren, het verbruik van natuurlijke bronnen te verminderen en de operationele efficiëntie te verbeteren. Het is gezond verstand. Wij hebben Argos Wityu opgericht met ESG als bron van innovatie en nieuwe kansen.

ESG - Argos Wityu

"Bij Argos Wityu willen we duurzame groei en waardecreatie ondersteunen door verder te gaan dan een puur financiële benadering."

Gilles Mougenot

Beherend vennoot

ESG-initiatieven van onze bedrijven

Om duurzaam te zijn moet de groei van een onderneming gebaseerd zijn op een verantwoordelijk systeem dat rekening houdt met milieu-, sociale en bestuurlijke factoren (ESG). Actief opererend op Europees niveau, stimuleert en ondersteunt Argos Wityu alle ondernemingen in haar portefeuille op deze gebieden.

Coralie CORNET

ESG TEAM MEMBER BIJ ARGOS WITYU

2021 Report

Kerncijfers

ESG - Argos Wityu

BANEN GECREËERD

9,3% CAGR tot een totaal van 8.675 FTE

ESG - Argos Wityu

OPLEIDINGSINTENSITEIT

€481 per werknemer per jaar

ESG - Argos Wityu

MILIEU

95% van de portefeuillebedrijven van Argos Wityu is betrokken bij milieu-initiatieven

ESG - Argos Wityu

19 (100%)

Aantal portefeuillebedrijven met een ESG-actieplan​

Report

 

INLEIDING

De Argos Wityu portefeuillebedrijven hechten veel belang aan de milieuvoetafdruk van hun activiteiten en medewerkers. In 2020 hebben de bedrijven die wij ondersteunen hun milieubeheer verdiept en zij zijn ten volle van plan hetzelfde te doen in 2021. We zijn ons ervan bewust dat door de industriële aard van de activiteiten van sommige van onze bedrijven de relevantie van de invoering van milieubeheer nog belangrijker is.

Op dit moment monitoren 4 van de 18 bedrijven (tegenover 2 vorig jaar) actief hun CO2-uitstoot en nog eens 4 bedrijven hebben zich ten doel gesteld dit in 2021 te doen. 9 bedrijven hebben hun milieuaanpak formeel aangekondigd en 12 bedrijven (tegenover 10 vorig jaar) zijn voortdurend op zoek naar initiatieven om hun energieverbruik te verminderen.

MATERIALEN EN AFVAL

Van alle milieu-initiatieven wordt het meest gedaan aan afvalbeheer. 89% (een stijging ten opzichte van 82% in 2019) van de bedrijven heeft een afvalbeheerbeleid ingevoerd en zij zetten zich in voor een voortdurende beoordeling van de milieu-impact van hun activiteiten. Verschillende bedrijven die wij steunen hebben herbebossingsprogramma’s gelanceerd om de productie-effecten te compenseren (bv. Lineas en Juratoys).

Sommige van onze bedrijven hebben ook een reparatie- in plaats van een vervangingsbeleid ingevoerd om de levensduur van producten te verlengen. Daarnaast hebben andere ondernemingen meer nadruk gelegd op de ingrediënten van hun producten, waarbij ze continu zoeken naar milieuvriendelijkere en gezondere ingrediënten.

 

 

 

VERVOER

Onze bedrijven zijn bijzonder goed gepositioneerd om door het stimuleren van vervoersinitiatieven de CO2-uitstoot te verminderen. Het huidige beleid omvat carpoolen en autodelen en de introductie van elektrische voertuigen in het wagenpark.

Onze bedrijven zijn van plan hun vervoersinitiatieven uit te breiden door middel van beleid voor thuiswerken, de introductie van plug-in hybride auto’s in het wagenpark, de geleidelijke afschaffing van dieselvoertuigen en het stimuleren van het openbaar vervoer.

 

INLEIDING

Portefeuillebedrijven spelen een sleutelrol bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling door het creëren van banen en te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden die gelijke kansen bevorderen. Als een groeigericht private-equityfonds ondersteunt Argos Wityu haar portefeuillebedrijven bij hun inspanningen om banen te scheppen.

De Covid-19 crisis had, door de bedrijfsmix, een kleine negatieve impact op ons personeelsbestand. De portefeuillebedrijven die het meest aan de crisis zijn blootgesteld, zijn het logistieke bedrijf Lineas en het voedingsbedrijf Compagnie des Desserts. Terwijl deze bedrijven een beperkt aantal werknemers verloren, kenden Cohedron, Olinn, Zodiac Milpro en Fabbri een groei van het personeelsbestand.

 

 

Argos Wityu’s ESG-initiatieven

CO2-VOETAFDRUKINITIATIEF.

Sinds 2020 berekent elk Argos Wityu kantoor de eigen CO2-voetafdruk met steun van de GoodPlanet Foundation, een niet-gouvernementele organisatie die ecologie en duurzame ontwikkeling ondersteunt.

ESG - Argos Wityu
ESG - Argos Wityu

Argos Wityu wil haar CO2-afdruk compenseren door projecten te financieren die door de GoodPlanet Foundation worden geïnitieerd. Deze stichting steunt solidariteitsprojecten die zorgen voor bewustwording en bestrijding van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. De projecten omvatten toegang tot energie, hergebruik van grondstoffen uit afval, duurzame landbouw, bosbouw, bioklimatologische scholen en behoud van de biodiversiteit.

ESG - Argos Wityu

BIJDRAGEN AAN EEN GROENERE SAMENLEVING

De geconsolideerde CO2-voetafdruk voor 2020 van alle Argos Wityu-kantoren daalde met 39% ten opzichte van 2019 (tot 396 ton) – voornamelijk dankzij minder vliegreizen. Argos Wityu droeg €8.700 bij aan Natuurpunt dat hiermee 4.350m² nieuwe bossen creëert in de Brusselse regio. Daarnaast heeft elk kantoor zich gecommitteerd aan ‘vrijdag-initiatieven’, waarbij het team tijd schenkt aan een goed doel van hun keuze.

ESG - Argos Wityu
ESG - Argos Wityu
ESG - Argos Wityu
ESG - Argos Wityu

In maart 2022 voerde Argos Wityu actie ten bate van Oekraïne. Teamleden van Argos Wityu hebben collectief hun krachten gebundeld om een donatie te doen aan Artsen zonder Grenzen. Meer dan €52.500 is intern ingezameld. Dit bedrag is verdubbeld door Argos Wityu, waardoor het totale bedrag van de donatie op meer dan €105.000 komt.

In maart 2020 heeft Argos Wityu Policlinico di Milano geholpen tijdens de noodsituatie die was ontstaan door de uitbraak van het coronavirus. Ons Italiaanse team heeft samen met het bedrijf €25.000 gedoneerd aan Policlinico di Milano. Dit geld is gebruikt voor de aanschaf van hoogwaardige mechanische gasventilatoren voor nieuwe intensive-careafdelingen die in verband met de epidemie zijn opgezet.

UNPRI- EN ICI-LID

Argos Wityu is er trots op in 2021 lid te zijn geworden van UNPRI. Hoewel we ons altijd hebben ingezet voor het toepassen van toonaangevende ESG-principes in onze bedrijfsvoering, heeft Argos Wityu door lid te worden van UNPRI zich ertoe verbonden ESG tot een onderdeel van haar kerntaak te maken.

Door toe te treden tot UNPRI heeft Argos Wityu zich gecommitteerd aan het toepassen van de richtlijnen van de groep in het beleggings-, portefeuillebeheer- en desinvesteringsproces, alsmede in het beheer van haar eigen onderneming.

Als ondertekenaar van ICI zet Argos Wityu zich in voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van de bedrijven die zij ondersteunt en om duurzame prestaties te waarborgen. Het ICI vormt een uniek uitwisselingsplatform dat alle private equity-spelers die een concrete bijdrage willen leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering samenbrengt en mobiliseert.

Logo - Argos Wityu

PERIMETER, DOELSTELLINGEN EN DEFINITIE

Dit document heeft betrekking op alle entiteiten van Argos Wityu in Europa en heeft als doel de redenen te presenteren waarom Argos Wityu geen rekening houdt met de belangrijkste nadelige effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Nadelige effecten verwijzen naar de negatieve gevolgen van beleggingen op ESG-factoren.

HOE WIJ NADELIGE EFFECTEN MONITOREN

Bij Argos Wityu zijn we ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een onderneming in staat stelt haar groeivooruitzichten te verbeteren en risico’s beter te beheersen. Een dergelijke aanpak maakt het mogelijk om het verbruik van natuurlijke bronnen te verminderen en de operationele arbeidsomstandigheden en de relaties met de werknemers te verbeteren. Het is een bron van innovatie en nieuwe kansen.

Dagelijks worden de belangrijkste negatieve effecten door Argos Wityu nauwlettend in de gaten gehouden gedurende het gehele investeringsproces, van de due diligence fase tot de exit. Bovendien vraagt Argos Wityu haar doelinvesteringen om op kwartaalbasis een bepaald aantal indicatoren op kwartaalbasis te verstrekken:

 • Milieu: CO2-afdruk, milieuaanpak, genomen initiatieven ter vermindering van energieverbruik, afvalbeheer, enz.
 • Sociaal: aanwezigheid van vrouwen in de onderneming en in het directiecomité, enz.
 • Governance: aanwezigheid van een gedragscode, bestaan van een anti-corruptiebeleid, mandaat van de compliancefunctie, enz.

Tot slot werkt Argos Wityu met elke doelinvestering aan een actieplan om de materiële ESG-aspecten te verbeteren. Argos wil hiermee de impact van haar beleggingen op ESG-factoren verbeteren.

HAND IN HAND MET DOELINVESTERINGEN WERKEN OM U TE VOORZIEN VAN EEN VERKLARING OVER DE BELANGRIJKSTE NEGATIEVE EFFECTEN

Bij Argos Wityu zijn ESG-aspecten altijd een integraal onderdeel geweest van ons bedrijfsmodel. In dit kader hebben wij al sinds 2013 vrijwillig ESG-verklaringen aan beleggers geïmplementeerd.

Door de recente invoering van reglementaire vereisten over dit onderwerp passen we momenteel onze ESG-rapportering aan om te voldoen aan de nieuwe indicatoren die zijn vastgelegd in de openbaarmakingsverordening (Verordening EU 2019/2088) die vanaf 2022 van kracht wordt (referentieperiode in 2022 en eerste verklaring uiterlijk op 30/06/23).

Wij boeken grote vooruitgang dankzij de actieve inzet van onze ondernemingen bij hun transformatie om hun ESG-kernprestatie-indicatoren voortdurend te verbeteren.

Om deze redenen, en in overeenstemming met de bepalingen van de openbaarmakingsverordening, hebben wij ervoor gekozen om vooralsnog niet publiekelijk te rapporteren over de belangrijkste negatieve gevolgen van onze van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Onze beleggers zullen echter op kwartaalbasis hun ESG-rapportage blijven ontvangen, evenals de op maat gesneden rapportage over deze zaken. Zoals de openbaarmakingsverordening voorschrijft, zullen wij de volledige reeks KPI’s die door deze verordening worden vereist, uiterlijk op 30/06/2023 verstrekken.

DIT BELEID BEOOGT DE AFSTEMMING TE VERZEKEREN TUSSEN DE LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN VAN ARGOS WITYU en HET GEDRAG VAN HAAR WERKNEMERS.

Argos Wityu hanteert een beloningsbeleid dat in overeenstemming is met een doeltreffend risicobeheer en niet aanmoedigt tot het nemen van buitensporige risico’s, ongeacht of deze voortvloeien uit financiële of duurzaamheidsrisico’s. Dit beleid is erop gericht om de afstemming te waarborgen tussen het gedrag van haar medewerkers en de langetermijndoelstellingen van Argos Wityu. Het wil ook het nemen van risico’s ontmoedigen die door de onderneming als buitensporig of onaanvaardbaar worden beschouwd.

De inhoud van het beloningsbeleid van Argos Wityu is in overeenstemming met de vereisten van de AIFM-Richtlijn (Richtlijn EU 2011/61/UE), alsmede artikel 5 van de Openbaarmakingsverordening (Verordening EU 2019/2088) inzake de transparantie van het beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s.

Gezien de omvang van het personeelsbestand van de Vennootschap en met het oog op vereenvoudiging, heeft Argos besloten om de beginselen van dit beloningsbeleid uit te breiden tot alle werknemers van de Alternative Investment Fund Manager (AIFM).

Ons beloningsbeleid houdt rekening met alle risico’s, of het nu financiële of duurzaamheidsrisico’s, en beoogt de consistentie tussen het gedrag van de werknemers en de langetermijndoelstellingen van de onderneming. Bij de uitvoering van dit beloningsbeleid wordt rekening gehouden met de omvang en de interne organisatie van de AIFM, alsook met de aard, diversiteit en complexiteit van haar activiteit.

Voor zijn begunstigden stelt de verschaffing van een prestatievergoeding hen in staat voor de lange termijn te beleggen. Het zorgt ook voor een optimale afstemming van belangen tussen beleggers, werknemers, hun partners en de samenleving en bevordert een gezond en doeltreffend risicobeheerssysteem.

De compliance officer integreert de kwestie van de beloning in de potentiële risico’s van belangenconflicten. Deze procedure is ingesteld om de risico’s op dit gebied tot een minimum te beperken. Een controle op de toepassing ervan is geïntegreerd in het interne controleprogramma van de compliance officer.

PERIMETER EN DOELSTELLINGEN

Dit document heeft betrekking op alle entiteiten van Argos Wityu in Europa en heeft als doel te presenteren hoe haar beleid duurzaamheidsrisico’s integreert in haar investeringsbeslissingen en beleggingsadviesprocessen.

DEFINITIE EN BELANG VAN DE INTEGRATIE VAN DUURZAAMHEIDSRISICO’S

Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van milieu, maatschappij of bestuur die, indien deze zich voordoet, een negatief materieel effect kan hebben op de waarde van de belegging.

Bij Argos Wityu zijn we er sterk van overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een onderneming in staat stelt haar groeivooruitzichten te verbeteren en risico’s beter te beheren. Een dergelijke aanpak maakt het mogelijk om het verbruik van hulpbronnen te verminderen en de operationele efficiëntie, arbeidsomstandigheden en de relaties met de werknemers te verbeteren. Het is een bron van innovatie en nieuwe kansen.

Onze ESG-methodologie en de integratie van deze risico’s in onze beleggingsstrategie stellen ons in staat om de volgende doelstellingen te bereiken, zoals vermeld in onze Responsible Investment Code:

 • Voldoen aan alle toepasselijke wetten;
 • Streven naar vermindering van negatieve effecten en versterking van positieve effecten van het bedrijf op het milieu, werknemers en alle belanghebbenden;
 • Pragmatisch te blijven en ESG te gebruiken als drijfveer voor waardecreatie;
 • Continue inzet voor verbeteringen op het gebied van milieu, sociale aangelegenheden en bestuur;
 • De relevante internationale normen voor beste praktijken toepassen, met passende doelstellingen en tijdschema’s voor de verwezenlijking ervan; en
 • Communiceren met onze partners over hun maatschappelijk verantwoorde initiatieven en prestaties.

INTEGRATIE VAN DUURZAAMHEIDSKWESTIES EN BETROKKENHEID BIJ DOELINVESTERINGEN

Argos Wityu streeft ernaar ESG te integreren in haar proces voor het maken van beleggingsbeslissingen en past haar benadering aan elke belegging aan om een passende en effectieve strategie te verzekeren. Met de steun van het ESG-team is het beleggingsteam verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid tijdens de verschillende fasen van het beleggingsproces.

Pre-acquisitie: beoordeling van ESG-risico’s en -kansen

In de pre-acquisitiefase analyseert Argos Wityu zowel financiële als ESG-drivers door middel van de volgende stappen:

 1. Alle beleggingen moeten voldoen aan de ESG-standaarden van Argos Wityu. Deze omvatten het naleven van een uitsluitingenlijst en van Argos Wityu’s Responsible Investment Code.
 2. Een ESG due diligence vragenlijst wordt vervolgens uitgevoerd door Argos Wityu’s teams. Deze lijst stelt de teams in staat om de belangrijkste ESG-gerelateerde groeifactoren en risico’s te identificeren. De vragenlijst is gebaseerd op de beschikbare documenten beschikbare documenten, de resultaten van onze due diligence maatregelen en gesprekken met het management van de doelinvesteringen. Een korte samenvatting van de belangrijkste risico’s en geïdentificeerde kansen wordt vervolgens opgenomen in de notities voor het beleggingscomité.

Zodra een belegging door het beleggingscomité geschikt wordt bevonden, worden maatregelen genomen om een grondige ESG-kennis van de doelinvestering te verzekeren en wordt gewerkt aan een ESG-actieplan:

 1. Vóór het sluiten van de deal wordt een ESG-beoordeling uitgevoerd door externe adviseurs om de geïdentificeerde gebieden van ESG-risico’s en -kansen die aan het licht zijn gekomen tijdens de interne ESG due diligence fase beter te kunnen meten. De focus van deze beoordeling is drieledig:
 • Het identificeren van een klein aantal (meestal 1-3) ESG-drivers die waarde kunnen creëren of risico’s op waardevernietiging kunnen vermijden (vermindering van het energieverbruik, vermindering van personeelsverloop, reputatieproblemen, enz.)
 • Het invoeren van een actieplan om deze factoren over een meerjarige periode te benutten (gebruik van technologie die minder energie verbruikt, bonussen op lange termijn, enz.)
 • Het bepalen van ESG-Kernprestatie-indicatoren om dit actieplan te volgen (energieverbruik in watt per dag, personeelsverloop)
 1. Argos Wityu zorgt ervoor dat ESG-doelstellingen met en van doelinvesteringen schriftelijk worden vastgelegd door middel van de volgende elementen:
 • Het opnemen van relevante ESG-verklaringen en garanties in de Sales en Koopovereenkomsten (SPA’s) die met doelinvesteringen worden gesloten
 • De opname van de volgende elementen in de Aandeelhoudersovereenkomst betreffende doelinvesteringen:
 • de erkenning van de ESG-beginselen, waarin wordt gesteld dat waardecreatie kan worden verkregen uit niet-financiële aspecten
 • de noodzaak voor doelinvesteringen om te voldoen aan Argos Wityu’s Code Verantwoord Beleggen
 • de noodzaak van het sturen van een driemaandelijkse rapportage naar Argos Wityu over ESG-aspecten (Human Resources en ESG KPI’s, voortgang van de actieplannen, enz.).

Argos Wityu zet zich in om ESG te integreren in haar besluitvorming over het beleggingenproces, waarbij de aanpak voor elke belegging wordt aangepast om een passende en effectieve strategie te verzekeren. Met de steun van het ESG-team, is het beleggingsteam verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid tijdens de verschillende fasen van het beleggingsproces.

Beleggingsperiode: engagement, monitoring en ondersteuning

Na de overname wordt één belangrijke ESG-actie gekozen op basis van materialiteit, in overeenstemming met het management van de doelinvestering. Hierbij wordt de doelonderneming gemonitord en ondersteund om de nodige veranderingen te bewerkstelligen voor een duurzamere toekomst.

Tijdens de holdingperiode moet elke doelinvestering een driemaandelijkse rapportage sturen naar Argos Wityu over de volgende zaken:

 • Rapportage over kwantitatieve Human Resources KPI’s die gemeenschappelijk zijn voor alle bedrijven. Deze omvatten aspecten zoals personeelsbezetting, verloop, opleidingsintensiteit, letsel en ziekteverzuim
 • Rapportage over ESG KPI’s die de volgende elementen omvatten:
 • Milieu: CO2-voetafdruk, milieuaanpak, initiatieven genomen om energieverbruik te verminderen, afvalbeheer, enz.
 • Sociaal: inclusie van vrouwen in het bedrijf en in het Directiecomité enz.
 • Governance: aanwezigheid van een gedragscode, bestaan van een anti-corruptiebeleid, mandaat van de compliancefunctie, enz.
 • Rapportage over de voortgang van het ESG-actieplan van de onderneming

Na ontvangst van de rapportage zorgen de beleggingsteams van Argos Wityu ervoor dat er een continue dialoog met de ondernemingen van de doelinvestering wordt aangegaan door:

 • Ervoor te zorgen dat de HR en ESG KPI’s actieplannen goed worden gemonitord en vastgelegd
 • De vooruitgang van HR KPI’s en ESG KPI’s van het management te bevragen
 • Te vragen of er nieuwe acties/ KPI’s moeten worden toegevoegd

Ten slotte moeten de belangrijkste ESG-acties die specifiek zijn voor elke doelinvestering ten minste eenmaal per jaar worden besproken op het bestuursniveau van de doelonderneming.

Exit: vastleggen van de potentiële ESG-meerwaarde

ESG Due Diligences bij Exit worden alleen in de volgende gevallen uitgevoerd:

 • Wanneer het onderwerp van specifiek belang is met betrekking op de sector (bijvoorbeeld wanneer het bedrijf in een sector zit die bekend staat om zijn vervuilingsrisico’s, zoals de mijnbouw of de metaalverwerkende industrie, of andere sociale risico’s zoals arbeid in de kledingindustrie) en/of gezien de positionering van het bedrijf in de waardeketen, of
 • Wanneer de illustratie van hoe ESG-maatregelen waarde creëerden of risico’s op waardecreatie beperkten redelijkerwijs materieel is

In dat geval wordt een ESG Vendor Due Diligence uitgevoerd door een externe adviseur. Het doel is om:

 • Het gedrag van de onderneming op ESG-gebied te beschrijven
 • Identificeren hoe de implementatie van het ESG-actieplan waarde heeft gecreëerd
 • HR- en ESG-KPI’s te gebruiken die tijdens de investeringsperiode in de driemaandelijkse rapportage zijn verzameld
 • Aantonen dat het ESG-actieplan een impact heeft gehad op de evolutie van de KPI’s (vermindering van afval, energieverbruik, personeelsverloop, …)

Focus op risico’s van klimaatverandering en biodiversiteit (Franse energie- & klimaatwet)

Argos Wityu houdt rekening met de impact van haar beleggingen op klimaatverandering en biodiversiteit in haar ESG-beleggingsbeslissingsproces, met name door:

 • De monitoring van de milieu-indicatoren van geanalyseerde targets
 • De uitvoering van een engagementbeleid met doelinvesteringen om hun impact te verbeteren

INTEGRATIE VAN DUURZAAMHEIDSRISICO’S IN DE HELE ARGOS WITYU ORGANISATIE

Focus op het ESG-team

Bij Argos Wityu geloven we dat ESG serieus moet worden genomen en daarom hebben we een ESG-team dat over deze zaken communiceert en verantwoording aflegt aan het management. Zij houden zich voornamelijk bezig met:

 • Het verzamelen van ESG KPI’s voor onze portefeuille van bedrijven met de hulp van de beleggingsteams
 • het bijhouden van een portefeuillebreed overzicht van HR- en ESG-KPI’s
 • Uitwisselen van best practices en voorbeelden van acties

Ons ESG-team vergroot ook de bewustwording en traint onze medewerkers op het gebied van ESG met regelmatige ESG-koffiesessies en jaarlijkse trainingen over ESG-onderwerpen.

De verspreiding van ESG-praktijken in de hele organisatie

Duurzaamheidsrisico’s worden divisie-overschrijdend bekeken door alle Argos Wityu’s teams:

 • Integratie van duurzaamheidsrisico’s in onderzoekswerk en uitwisselingen met doelinvesteringen
 • Betrokkenheid van vermogensbeheerders bij de effectieve integratie van ESG-principes en inzicht in hun impact op doelinvesteringen
 • Driemaandelijkse ESG-rapportage aan Argos Wityu’s beleggers.

Onze Risk, Compliance en Internal Control teams zijn erop ingesteld om ervoor te zorgen dat ESG-criteria worden meegenomen tijdens de due diligence fase en worden gecontroleerd gedurende onze relatie met de bedrijven in portefeuille. Zij werken nauw samen met ons ESG-team en ons beleggingsteam om onze ESG-normen te verbeteren.

Zijn sociale en milieuoverwegingen ook belangrijk voor u?

Laten we deze samen ontwikkelen!